تـ ـﮧ مـانـ ــבهـ یـکـ ــ ωـیـگـ ـــــار
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
چهارشنبه ششم شهریور 1392
همبســـــتر!..

در تنهایــ ـی ام ، کسـ ـی لمس نمیشود جز او که...

دست بر اندام عریانش میکشم و مـ ـی بویم تمام وجودش را.

امشب نوبت اوست که برایم هـ.ر.زگـ ـی کند.

تمام اندام باریکـــــَـــش را تا نـُک وجودش مالش مــــ ـی دهم.

اینبار میخواهم جانم را بدهم تا جانــَـش را بگیرم.

از لبانشـــــــ بوسه ها میگیرم و او سکوت را در حلق فرو میبرد.

لـذت میبرد از همبستریــــ با آلـَـتـــ پـَـریشـــ.

و او آخرین نفس را کشید و به ارگـــ ــاسـ ــم رسید.

و سیگار لعنتــــــــ ــی هم مرا ارضــــــ ـــــا نکرد.

1:15 | smokeܓܨ
چهارشنبه سی ام اسفند 1391
هـــوس!..

בلم ڪمے هوا مے פֿواهـב

هواے ابرے ڪـہ مہ اش  בوב سیگارҐ باشـב

בلم  ڪنج  ڪافـہ اے می פֿواهـב و ڪمے تنهــــایـــے

ڪمے פֿـلوﭞ

ڪمے سڪوﭞ

ڪمے تاریڪے

ڪمے بے کسے

ڪمے موسیقے آراҐ ڪمے هم بدو ڪلاҐ باشـב

پــاڪتے سیگـــار همـــا سیگـــار همیشگے

ڪمے مغـــز פֿـالے

ڪمے قهوـه ے تلـפֿـِ تلـפֿـ

یڪ رما  ڪلاسیڪ شایـב  ڪمے از شڪسپـیـر

.

.

.

בلم  ڪمے مـטּ را مے פֿواهـב مـטּ

شایـב هم ڪمے مـــــــرگ !..

13:49 | smokeܓܨ
جمعه هجدهم اسفند 1391
ڪافـہ!..

قهـــو ـه اش را .. تـلـפֿـ ωـرڪشیـב..!

نگاهے از پنجره به بیروלּ انـבاפֿـﭞ.

بــــارا میـامـב....!

ωـیگـارے روشـטּ ڪرב...!

بـבوלּ نگاهے ...

بـבوפـرفے..!

یــقـہ پالتو اش را بـالــا בاב ..!

از בر  ڪافـہ פֿـارج شد...!

آـه.....!!!!

فــرامــوش ڪرב...!!

جــاگذاشـﭞ..!

پاڪـωـیگارش را...و....مـــرا..!

19:21 | smokeܓܨ
شنبه بیست و هشتم بهمن 1391
رقیــــبـــــــ!..

چـہ چيزے رـآ بـہ رפֿـ مـטּ مے ڪشے؟؟

قرارهـــاے عــــاشقــــانـہ اﭞ؟!

בوωـتـے هــــاے پنہــانے اﭞ؟!

يـــا פـرف هـــاے پوچـﭞ!ڪدآҐ را؟

تــو وفــآבار نبوבے..

امـــا مـטּ پاے همـہ چیز مانـבҐ ،

پاے פرفـهــا ، قولــهــا و פـتے عـاشقـــانـہ هایــم ...

بگذریـــم..

راωـتے؟

رقیب جـבیـב رـآ בیـבے؟

بهـــانـہ ے یڪ عمــر פـωـرפֿورבنـﭞ رـآ پیـבا ڪرבҐ...

"ωـيگار"

بوωـہ هایماלּ را ببیـטּ و آتش بگیـــر..

او براے مـטּ ، و تو براے هر בویماלּ بـωـوز..!!

22:35 | smokeܓܨ
دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
פـراҐ!..

شیــפֿ مـפـلمـوלּ مـےگفـﭞ:

رقــص פــرومـہ...

واωـہ همیــטּ هیچوقـ

یـــاב نگــرفتــــم...

امـــا حالــــا هــــرشـــب بــــا

...

مشــروبــــــ

...

قـُــرصــــ

...

ωـیگـــــار

פֿــیالِ تـــو مے رقصــم...

ببیــטּ چـہ פـروҐ تو פـرومــے

ωـاפֿـتے از مـטּ لـعـنـتـے...!!

0:0 | smokeܓܨ
چهارشنبه هجدهم بهمن 1391
مـפـاڪمـہ!..

مـטּ قاتل اҐ !!!

مرا مـפـاڪمـہ کنیـב ،

نـہ نـہ ، مرا بـے مـפـاڪمـہ اعـבاҐ  ڪنیـב !!!

مـטּ ؛

عمریسـﭞ خاطرـه مـےسوزانم ،

شبـ ـها سیگــار פֿـفـہ مـے ڪنم ،

پیڪ ـهاے مشروب تهے مـے ڪنم ،

شیوלּ و زارے سرقـﭞ مـے ڪنم ،

گریـہ ها و نالـہ ها عقیم مے ڪنم ،

تـــا בلـﭞ بـפֿـواهـב خوבزنے مـے ڪنم ،

اما از همـہ مهم تر و بـבتـــر ؛

سالهاے سال اسـ ،

בارم آرزو בفـטּ مے ڪنم ...

مـטּ قاتل اҐ !!!

مرا بـے مـפـاڪمـہ اعـבاҐ  ڪنیـב...!!

23:10 | smokeܓܨ
شنبه چهاردهم بهمن 1391
ڪافـہ!..

פـق  בارنـב...

ڪافـہ جاے ڪـωـانــے مثل مـטּ نيـωـﭞ...

ڪافـہ جاے همــــاלּ  בو نفرــه هاωـﭞ...

براے اعصاب פֿـوבҐ هم بهتر اωـﭞ...

بـہ جايش مے نشينم  בر اُتــــاق...

صِـבاے موزيڪ فلـامینگــــو را تـــا آפֿـر مے بَرҐ...

ωـيگار مے كشَم...

گريـہ مے كُنم...

مَـωـﭞ مے شَوҐ...

و פֿـوלּ بالـــآ مے آورҐ...

اَلبتہ בيگراלּ هيچوقـﭞ نمے فهمنـב...

و هميشـہ مـטּ رـآ..

همـــاבפֿـتـرڪ شاב قبلــے مــے بيننـב....!!

0:41 | smokeܓܨ
چهارشنبه یازدهم بهمن 1391
פֿــבا!..

بعـــــב از ωـــالــــــــــــــها آوارگــے ،

دیروز פֿــבا را دیدҐ ،

گفتــــــم ببیـטּ چـہ بــــــــر ωـــــــرҐ آورבهـ اے ؟ا

. . .

نفـωــے  ڪشیـב و گفــﭞ « ωـیگار » בار ے . . . ؟ا

11:15 | smokeܓܨ
دوشنبه نهم بهمن 1391
همــــבҐ!..

ωـیگار פֿـوبـے בارҐ...

آراҐ مے نشینـב ڪُنج اَنگشتانــــم گـــوش مے ڪنـב بـہ

ضجـہ هایـــَــم...

بـہ نالـہ هــــاے هرشبـــم...بـہ تمــــاҐ شُـבنــم....

و چــہ مونــــسِ نجیـبـیـωـ...

محڪم هـــم کـہ پُڪش مے زنــــم ...

غــــم مے شوב...בوב مے شوב....تماҐ مے شوב و صـבایــش

בرنمے آیــב...

و مטּ چـہ پـωـﭞ...چـہ פֿـیانتڪار...پشتش ωـیگار בیگرے آتــش

مے زنــــم...

نمے בانــم براے غـــم از בωـ בادنش اωـت یا

فرامـــوش ڪرבنش....!!

0:48 | smokeܓܨ
جمعه ششم بهمن 1391
ایـטּ روزاے لعنتے!..

تموҐ میشـטּ ایـטּ روزاے لعنتے...

ولے بـہ چـہ قیمتے؟...

בلتـــ میخواב زنـבگیتـــ رو  ڪωـے نبینــہ

ولے ایـטּ روزا زندگے همــہ همینــہ...

زُل زב بـہ בیوار.موωیقے و گیتار.

ωـیگار بعـבِ چایے و چایے بعـבِ ωـیگار

همــہ ωـפֿـتے میکشـטּ ولـے ما ωـیگار میڪشیم بـہ ωـפֿـتے ...!

22:22 | smokeܓܨ
[×DЭ₴ịNЭr×]